Most Ducks in Bahrain vs Kuwait T20 Series 2022 Stats


PlayerDucksMInnRAve10050
Sathaiya Veerapathiran (Bahrain) 2 553511.6600
Sikander Billah (Bahrain) 2 332412.0000
Imran Khaan (Bahrain) 1 2100.0000
Yasin Patel (KWT) 1 310-00
Mohamed Shafeeq (KWT) 1 4222.0000
Adnan Idrees (KWT) 1 555110.2000
Meet Bhavsar (KWT) 1 5516633.2002
Haider Butt (Bahrain) 1 5516655.3301
Shahbaz Badar (Bahrain) 1 33165.3300
Janaka Chaturanga (Bahrain) 1 444210.5000